Privacy Policy

Durf te improviseren!, gevestigd aan Sartreweg 52, 3573 PN, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Meer contactgegevens vind je op onze contactpagina.

Björn Hermans is de Functionaris Gegevensbescherming van Durf te improviseren! Hij is te bereiken via bjorn@durfteimproviseren.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Durf te improviseren! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bjorn@durfteimproviseren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Durf te improviseren! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling of factuur;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Durf te improviseren! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming

Durf te improviseren! maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Durf te improviseren! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bewaartermijnen voor specifieke soorten gegevens:

Type:Bewaartermijn:
OffertesMax. 1 jaar, of korter als deze eerder omgezet wordt in een factuur;
FacturenMax. 7 jaar (fiscale bewaartermijn);
Correspondentie m.b.t. lopende opdrachtenZolang als dat de opdracht loopt;
Correspondentie m.b.t. afgeronde opdrachtenMax. 1 jaar;

Delen van persoonsgegevens met derden

Durf te improviseren! verkoopt jouw gegevens nooit aan derden, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Durf te improviseren! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, maken we gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, en het EU-VS Privacyschild.

Ten behoeve van (cloud) backups & interne gegevensdeling, delen we op een beveiligde wijze gegevens met Dropbox.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Durf te improviseren! gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie (o.a.) deze Consumentenbond pagina voor meer info.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Durf te improviseren!. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar gegevens@durfteimproviseren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Durf te improviseren! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Durf te improviseren! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@durfteimproviseren.nl.